ارتباط با ما

آدرس : کرمان - کیلومتر اول جاده جوپار

کد پستی : 7635131167

تلفن : 50 - 3210043

نمابر : 3210051
پیش شماره : 0341

ایمیل : 

info@iauk.ac.ir